30528we54121

Bir gezek ulanylýan gorag örtügi

Bir gezek ulanylýan gorag örtügi

Gysga düşündiriş:

Kapot bilen ýa-da ýakasy bilen; Boş ýa-da aýaksyz; Zipiň öň ýapylmagy;


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Materiallar:SMS, SPP, Mikropor, PP + PE, ýalyn saklaýjy materiallar we ş.m.Stil:Kapot ýa-da ýakasy bilen;Bood bilen ýa-da ýüklemezden;Zipiň öň ýapylmagy;Çeňňeklere we billere we topuklara elastik;Göni kesilen çeňňekler we topuklar Dürli spesifikasiýa bar!

Bir gezek ulanylýan gorag örtügi

Bir gezek ulanylýan gorag örtügi

Gorag örtügi

Gorag örtügi

Bir gezek ulanylýan örtük

Bir gezek ulanylýan örtük

Bir gezek ulanylýan örtük aýratynlyklary:Bir gezek ulanylýan, ýumşak-salkyn we geýmek üçin amatly.-Uly hereket azatlygyna rugsat beriň. -Eňil, çydamly we ýokary dem alýan ýokary gurluşly güýç, ajaýyp dartyş, ýyrtyk we aşgazan garşylygy bilen bölejikleriň goragy süýümleriň we howply bölejikleriň 99% -ini saklaýar 1 mikro-silikondan erkin we ultra pes lint-tozan bölejiklerini goramak üçin ýokary hilli;Himiki we suwa garşylyk.-ISO standartlaryna laýyklykda arassaçylyk we hil.Ölçegi:S-den 6XL-a çenli

Gaplamak:1 kompýuter / sumka, karton üçin 25 halta.

Näme üçin bizi saýlamaly?

1. Müşderi üçin bir basgançakly satyn almak üçin bir gezek ulanylýan zatlary hödürläp bileris.

2. Bazarda bäsdeşlik nyrhynda elmydama gaty gowy we durnukly hilli önümleri hödürleýäris.

3. Uly önümçilik ukyby, esasanam müşderileriň gyssagly talaplary üçin has çalt eltiş wagtyna eltýär

Şanhaý CHONGJEN Industry Co., Ltd Şanhaýda ýerleşýän önümçilik we söwda kompaniýasydyr.Saglygy goraýyş we şahsy gorag üçin umumy çözgütler üçin bir gezek ulanylýan.Bir gezek ulanylýan gorag örtügimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz.ýa-da adaty sargyt barada pikir alyşmak isleseňiz, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

Gyzgyn bellikler: bir gezek ulanylýan gorag örtügi, Hytaý, öndürijiler, üpjün edijiler, zawod, bahasy

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň