30528we54121

Bir gezek ulanylýan laboratoriýa palto trikota ýak ýakasy

Bir gezek ulanylýan laboratoriýa palto trikota ýak ýakasy

Gysga düşündiriş:

“Starndard” we güýçlendirilen stil bilen. Veeňil we döşüň üstünde goşmaça gorag berkitmesi bilen güýçlendirilen stil, düýbünden suwuk we alkogoldan goranýan bolup biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gysgaça syn:

Spp / gidrofob SMS / Spunlace materialyndan, Lateksiz;aşgazana çydamly;pes lint;suwuklygyň ýokary derejesi bilen;gan, beden suwuklyklary we patogenler üçin gowy päsgelçilik.

“Starndard” we güýçlendirilen stil bilen. Veeňil we döşüň üstünde goşmaça gorag berkitmesi bilen güýçlendirilen stil, düýbünden suwuk we alkogoldan goranýan bolup biler.

Aýratynlyklary:

Softumşak, ýeňil, zäherli däl, çydamly, ekologiýa taýdan arassa, tygşytly.

2. Trikota man çeňňek we kömür

3. Suw geçirmeýän, kislotaly subutnama, Alkali subutnamasy, UV-stabilizator, ýumşak däl

2. Tozanyň, bölejikleriň, alkogolyň, ganyň, bakteriýalaryň we wirusyň öňüni alyň we izolirläň.

4. Öýde, hassahanada, bagda, tingiwopisde, azyk senagatynda we beýleki ýagdaýlarda izolýasiýa we goragly ulanmak üçin amatly

3. Gezelenç palto hökmünde ulanylyp bilner.

4. Arassaçylyk pudagynda lukmançylyk bejergisinde kesel ýokançlygynyň öňüni alyň.

5. Arassaçylyk ülňülerine laýyk geliň.

Bir gezek ulanylýan laboratoriýa palto trikota ýak ýakasy

Bir gezek ulanylýan laboratoriýa paltoTrikota Col ýakasy

Laboratoriýa palto trikota Col ýakasy

Laboratoriýa palto trikota Col ýakasy

Bir gezek ulanylýan trikota Col ýakasy laboratoriýa palto

Bir gezek ulanylýan trikota Col ýakasy laboratoriýa palto

Aýratynlyklary:

Köýnek görnüşi: hirurgiki däl eşik - SPP materialy

Maslahat berilýän ugurlar: Lukmançylyk / hirurgiki bölüm, kir ýuwmak, öý hyzmaty…

Maslahat berilýän meseleler: Näsaglary daşamak, näsaglara gelýänler, esasy hassalara ideg

Material / mata: SPP

Çeňňekler: Elastik ýa-da trikota ..

Boýnuň ýapylmagy (ýakasy): Baglamak ýa-da çeňňek we aýlaw

Agramy: 18g / m2 - 50g / m2, materialyň galyňlygyny görkezýär, näçe galyň bolsa.

Gaplamak jikme-jigi: 10 bölek / PE halta, 5 PE halta / karton

Önümiň ululygy:

Ölçegi Uzynlygy (sm) Ini (sm)
L 140 ± 2 120 ± 2
XL 145 ± 2 125 ± 2
XXL 150 ± 2 130 ± 2
Custöriteleşdirilen ululyk elýeterli bolar

Arza:

Gorag zerur bolan ýerlerde hassahanada, laboratoriýada, azyk senagatynda ulanylyp bilner.Tozanyň, bölejikleriň, ganyň, bakteriýalaryň we wirusyň ýaýramagynyň öňüni alyň we izolirläň.Geýim palto hökmünde ulanylyp bilner.Arassaçylyk meýdançasynda lukmançylyk bejergisinde haç ýokançlygynyň öňüni alyň.Ykdysady we bir gezek ulanylýan.

Önümlerimiz ulanyjylar tarapyndan giňden tanalýar we ynamly bolup, yzygiderli üýtgeýän ykdysady we sosial zerurlyklary kanagatlandyryp biler.Geljekdäki iş gatnaşyklary we özara üstünlikler üçin biziň bilen habarlaşmak üçin dürli gatlaklardan gelen täze we köne müşderileri garşylaýarys!

Gyzgyn bellikler: bir gezek ulanylýan laboratoriýa palto trikota col ýakasy, Hytaý, öndürijiler, üpjün edijiler, zawod, bahasy

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň